Informace o zpracování osobních údajů

ABJ byty s.r.o.

Správce osobních údajů:

ABJ byty s.r.o., IČ 067 28 596, se sídlem 301 00 Plzeň, Sady Pětatřicátníků 316/6, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 35698 (dále jen „Správce“) tímto informuje své klienty (dále jen „Klient“), jimž poskytuje realitní služby, tj. služby související se zprostředkováním prodeje, koupě či jiného druhu zcizení nemovitých věcí, zpracování developerských projektů či účasti na nich, konzultační a poradenskou činnost v oblasti nemovitých věcí a další (dále jen „Služby“), o zpracování jejich osobních údajů, v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Správce je v rámci plnění svých zákonných povinností oprávněn zpracovávat osobní údaje svých Klientů pro níže uvedené účely, v odpovídajícím rozsahu, a po dobu k tomu nezbytnou. Kontaktní údaje Správce – Korespondenční adresa: 301 00 Plzeň, Sady Pětatřicátníků 316/6; telefonní číslo +420 602109727; E-mail: info@abjreality.cz

I. Účely zpracování osobních údajů

a) Základním účelem zpracování osobních údajů je poskytování realitních služeb, zejména zprostředkování prodeje/koupě nemovitých věcí v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, konkrétně:

 • konzultační a poradenská činnost zejména v oblasti nemovitých věcí a další;
 • sepis převodních smluv (kupní, směnné, rezervační, darovací apod.);
 • sepis smluv o složení blokovacího depozita
 • developerská činnost

b) Plnění zákonných povinností Správce

 • plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, včetně doprovodných předpisů;
 • plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění;
 • plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění;
 • plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, v platném znění;
 • plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění;
 • plnění dalších povinností vyplývajících z právních předpisů, jimiž je Správce při své činností vázán.

c) Oprávněný zájem Správce

 • případné vymáhání nároků z příslušné smlouvy o poskytování realitních služeb (zprostředkova­telské smlouvy) či vedení sporu ohledně příslušné smlouvy či jejího předmětu.

II. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

1. Pro účely uvedené v čl. I. písm. a) této informace

a) Klient – právnická osoba:

 • osobní údaje, jež byly Správci předány s vědomím kontaktních osob Klienta – právnické osoby a/nebo zaměstnanců Klienta – právnické osoby (jméno, příjmení, titul, kontaktní údaje.

b) Klient – fyzická osoba:

 • jméno, příjmení,
 • kontaktní údaje,
 • datum narození,
 • IČ a DIČ v případě podnikajících fyzických osob.

2. Pro účely uvedené v čl. I. písm. b) této informace

a) Klient – právnická osoba:

 • údaje ke zjištění a ověření totožnosti osoby, která je členem statutárního orgánu Klienta.

b) Klient – fyzická osoba:

 • jméno, příjmení,
 • rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození,
 • místo narození,
 • trvalý nebo jiný pobyt,
 • státní občanství,
 • obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a identifikační číslo osoby v případě podnikající fyzické osoby.

3. Pro účely uvedené v čl. I. písm. c) této informace

a) Klient – právnická osoba:

 • osobní údaje, jež byly Správci předány s vědomím kontaktních osob klienta – právnické osoby a/nebo zaměstnanců klienta – právnické osoby (jméno, příjmení, titul, kontaktní údaje.

b) Klient – fyzická osoba:

 • jméno, příjmení, titul
 • kontaktní údaje,
 • datum narození,
 • IČ a DIČ v případě podnikajících fyzických osob.

III. Doba zpracovávání osobních údajů

1. Pro účely uvedené v čl. I. písm. a) této informace Správce zpracovává osobní údaje Klienta po dobu trvání Smlouvy, včetně závazků z ní vyplývajících.

2. Pro účely uvedené v čl. I. písm. b) této informace Správce zpracovává osobní údaje klienta po dobu trvání příslušné smlouvy uzavřené mezi Klientem a Správcem, a dále:

a) po dobu 5 let, pokud jde o obchodní smlouvy,
b) po dobu 25 let, pokud jde o dokumentaci v souvislosti s personální agendou
c) po dobu 3 let od skončení účetního období, pokud jde o účetní doklady nespadající pod písm. a) a b) této části informace.

3. Pro účely uvedené v čl. I. písm. c) této informace Správce zpracovává osobní údaje Klienta po dobu uplynutí promlčecí doby k podání žaloby, podnětu či jinému návrhu na zahájení řízení týkající se smlouvy o poskytování právní služby, resp. jejího obsahu.

IV. Způsob a zásady zpracování osobních údajů, poučení o právech Klienta

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím svých k tomu oprávněných zaměstnanců, prostřednictvím specializované společnosti (účetní, daňový poradce apod.) a spolupracujícími advokátními kancelářemi, se kterým má uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů. Osobní údaje jsou uchovávány v zabezpečených databázích.

Správce prohlašuje, že veškeré zpracování osobních údajů Klienta, popřípadě jejich nezbytné předávání, bude prováděno zcela a prioritně s ohledem na jeho soukromí a v souladu s platnými právními předpisy, zejména s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Klient může v souvislosti se zpracováním osobních údajů vůči Správci uplatnit práva uvedená níže, a to:

 • elektronicky na e-mailové adrese uvedené výše v této informaci;
 • telefonicky na čísle uvedeném výše v této informaci;
 • písemně na korespondenční adresu Správce uvedenou výše v této informaci.

Právo na přístup, opravu, omezení a výmaz osobních údajů

Klient má právo získat od Správce informace, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud Správce osobní údaje klientů zpracovává, je povinen poskytnout Klientovi bezplatně kopii zpracovávaných osobních údajů. Klient má dále právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají a na doplnění neúplných osobních údajů s přihlédnutím k účelům zpracování, a to i prostřednictvím poskytnutí dodatečného prohlášení.

Klient má rovněž právo na omezení zpracování jeho osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

 • Klient popírá přesnost osobních údajů; v tomto případě bude zpracování omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování osobních údajů je protiprávní, Klient odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 • Správce již osobní údaje nepotřebuje pro stanovený účel zpracování, ale Klient je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • Klient uplatnil právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů; v tomto případě bude zpracování omezeno, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody Klienta.

Na žádost Klienta Správce bez zbytečného odkladu vymaže jeho osobní údaje, pokud je dán některý z níže uvedených důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • Klient odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené právem Evropské unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje;

Právo na přenositelnost osobních údajů

Klient má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, které poskytl Správci a které jsou zpracovávány automatizovaně, pokud je současně splněna některá z níže uvedených podmínek:

 • osobní údaje jsou zpracovávány pro konkrétní účel/y na základě souhlasu Klienta;
 • jedná se o zvláštní kategorii osobních údajů zpracovávaných pro jeden nebo více stanovených účelů na základě výslovného souhlasu uděleného Klientem; nebo
 • zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Klient, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost Klienta.

Správce poskytne Klientovi osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Klient je oprávněn předat získané osobní údaje jinému správci osobních údajů. Klient si ve své žádosti zvolí, zda má Správce osobní údaje poskytnout Klientovi nebo zda využije právo na to, aby jeho osobní údaje byly předány Správcem přímo jinému správci/zpraco­vateli, je-li to technicky proveditelné.

Právo vznést námitku

V případě zpracování osobních údajů na základě právního titulu oprávněného zájmu Správce má Klient právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů, které v námitce popíše. V případě přijetí námitky Správce osobní údaje přestane zpracovávat (ponechá si je pouze uložené) a provede posouzení, zda má závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Klienta, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud Správce dojde k závěru, že takové důvody má, informuje o tom klienta, sdělí mu zároveň možnosti další obrany a ve zpracování osobních údajů pokračuje. Pokud Správce naopak dojde k závěru, že dostatečné důvody pro zpracování osobních údajů nemá, Klienta o tom informuje, zpracování ukončí a provede výmaz osobních údajů.

Vyřizování žádostí klientů při uplatnění jejich práv u Správce

Správce umožňuje Klientovi podání žádostí v různých formách, jež se primárně budou odvíjet od vztahu mezi Správcem a Klientem (písemným formulářem, elektronicky). Jestliže Klient podává žádost v elektronické formě, budou informace poskytnuty v běžně používané elektronické formě, ledaže by Klient ve své žádosti uvedl, že požaduje jiný způsob poskytnutí informací. O opatřeních přijatých na základě žádosti Klienta informuje Správce Klienta do jednoho (1) měsíce od přijetí žádosti, nejpozději však do tří (3) měsíců od přijetí žádosti, byla-li lhůta v případě odůvodněné potřeby prodloužena.

Právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů:

 • elektronicky na e-mailové adrese posta@uoou.cz;
 • prostřednictvím datové schránky ID: qkbaa2n;
 • telefonicky na čísle +420 234 665 111; nebo – písemně na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, případně u jiného příslušného dozorového úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

V. Příjemci osobních údajů

Správce je oprávněn za podmínek stanovených platnými právními předpisy předat osobní údaje Klienta za účelem dalšího zpracování osobám (příjemcům), které zpracovávají osobní údaje výhradně pro účely výkonu činnosti, ke které byl takový příjemce Správcem pověřen a převážně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, a/nebo za účelem plněním zákonných či smluvních povinností Správce a/nebo na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného Správci Klientem a/nebo na základě oprávněného zájmu Správce.

Takovými příjemci jsou zejména:

a) spolupracující advokátní kanceláře, s nimiž má Správce uzavřenou smlouvou o zpracování osobních údajů,
b) poskytovatelé informačních a komunikačních systémů, technické infrastruktury (např. IT služeb);
c) Finanční analytický úřad
d) spolupracující realitní kanceláře, s nimiž má Správce uzavřenou smlouvou o zpracování osobních údajů

V Plzni dne 21. 5. 2018

Líbí se vám tato nabídka?
Kontaktujte nás!

+420 602 109 727
info@abjreality.cz

ZREALIZOVANÉ ZAKÁZKY

Prodej zrekonstruovaného cihlového bytu 2+1, 51 m², OV, Plzeň - Doubravka prodano

Prodej zrekonstruovaného cihlového bytu 2+1, 51 m², OV, Plzeň – Doubravka

Nabízíme Vám k prodeji kompletně zrekonstruovaný byt 2+1 ve 3.NP ze 4 v cihlovém bytovém domě ve Staniční ulici v Plzni na Doubravce.

Prodej panelového bytu 2+1, 52 m², OV, Plzeň - Skvrňany prodano

Prodej panelového bytu 2+1, 52 m², OV, Plzeň – Skvrňany

Nabízíme k prodeji panelový byt 2+1 v OV, o celkové podlahové ploše 52 m² v 5. patře v klidné části Macháčkovy ul. v Plzni na Skvrňanech.

Prodej zrekonstruovaného zděného bytu 2+1+balkon, 65 m², Vejprnice prodano

Prodej zrekonstruovaného zděného bytu 2+1+balkon, 65 m², Vejprnice

Nabízíme k prodeji zděný zrekonstruovaný byt 2+1+balkon v OV, nacházející se ve 2. patře ze 3 v bytovém domě v Plzeňské ul. ve Vejprnicích.

Prodej rodinného domu ul. Na Výhledy, Vejprnice, okres Plzeň - sever prodano

Prodej rodinného domu ul. Na Výhledy, Vejprnice, okres Plzeň – sever

Nabízíme k prodeji prostorný rodinný dům v klidné části Vejprnic, ul. Na Výhledy

DOPORUČENÉ ODKAZY

SPOLEHLIVÁ FIRMA
ABJ reality s.r.o. - netkatalog.czRealitní kanceláře a nemovitosti - netkatalog.cz